Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Základné informácie o projekte

Prijímateľ Gymnázium Ivana Horvátha
Kód výzvy OPV-2013/4.1/05-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Názov projektu Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre presadenie sa v otvorenom európskom priestore
ITMS kód projektu 26140130043
Miesto realizácie projektu Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Celková výška NFP 206 123,19 EUR
Trvanie projektu 1. október 2014 - 30. november 2015
gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ