Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Obnova učebne biológie pre pilotovanie učebných textov a odbornej
terminológie v anglickom jazyku

logo

Realizačný tím

Expert - vedúci realizačného tímu Mgr. Andrea Regecová
Pedagógovia RNDr. Mária Križanová, RNDr. Lenka Praženková, Mgr. Simona Martináková, Mgr. Martin Svrček
Lektor/expert
Metodici pre tvorbu učebných materiálov Mgr. Andrea Regecová, RNDr. Lenka Praženková, Mgr. Simona Martináková, Mgr. Martin Svrček

Popis aktivity

V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti:
- obstaranie didaktických prostriedkov pre modernizáciu odbornej učebne biológie,
- spolupôsobenie pri obstaraní školiaceho materiálu a potrieb, materiálového vybavenia, vhodných učebných materiálov z externých zdrojov,
- výber a obstaranie vhodných učebných materiálov z externých zdrojov,
- zadanie tvorby učebných materiálov, ktoré nie sú dostupné alebo sa nedajú efektívne zakúpiť, najmä metodiky výučby, prezentačné listy, pracovné materiály k využitiu moderných didaktických prostriedkov,
- rozpracovanie metodických postupov optimálneho využitia obstaraných didaktických prostriedkov do výučby, zapracovanie do učebných plánov a osnov jednotlivých vzdelávacích tém,
- implementácia do vyučovacieho procesu, vyhodnocovanie vhodnosti za účelom reflexie, spätnej väzby,
- vyučovanie odbornej terminológie aj v cudzom jazyku – v angličtine s posilňovaním schopností žiakov porozumieť jednoduchým odborným textom v cudzom jazyku,
- realizácia výučby v spolupráci s lektormi z praxe, či vysokých škôl s poukázaním na praktické aplikácie chémie v ich profesiách,
- realizácia poznávacích zájazdov/exkurzií,
- inovácia školského vzdelávacieho programu školy a ostatnej pedagogickej dokumentácie v predmetných častiach,
- vyhodnocovanie prínosov modernizovanej výučby a dopadov na výsledky a zmeny postojov cieľovej skupiny žiakov.

Metodológia aktivity

Ani vybavenie odbornej učebne biológie nie je dostatočné k inovatívnemu prístupu vzdelávania tohto predmetu, a preto v rámci projektu ako prioritné chápeme práve aj dovybavenie tejto učebne na odpovedajúcu úroveň.

Plánujeme vymeniť laboratórne stoly tak, aby v strede miestnosti boli rozvody na vodu, a elektrinu a z oboch strán po tri žiacke lavice. Kapacitu celej učebne chceme upraviť pre 30 žiakov, aby sa dala využívať aj na preberanie teórie prírodovedných predmetov. Pre učiteľa potrebujeme učiteľský stôl s príslušným vybavením. Súčasťou modernizácie tejto odbornej učebne biológie bude aj nová interaktívna tabuľa, ktorá je nevyhnutnou pomôckou pre interaktívne vyučovanie.

Za kľúčové považujeme obstaranie mikroskopov, sady trvalých preparátov, univerzálnych meracích prístrojov na pozorovanie a meracích prístrojov – meradlo fyzikálnych veličín so sondami na biológiu: senzor ultrafialového žiarenia, Senzor osvetlenia Senzor rádioaktívneho žiarenia alfa, beta, gamma, Senzor tepu srdca (s klipsou na ucho), EKG senzor, a pod.

V rámci tejto aktivity teda plánujeme zaobstarať jeden digitálny mikroskop pre učiteľa a 8 ks monokulárnych mikroskopov pre žiakov. Na špecifické pozorovania a merania do biológie plánujeme zakúpiť tlakomery, fonendoskopy, spirometer tak, aby sumárne bolo možné vykonať aspoň 15 laboratórnych pokusov k preberanému kurikulu biológie.

Medzi aktivizujúce formy, ktoré plánujeme v rámci projektu v biológii overiť a následne zaviesť do vzdelávania patrí: - poznávanie anatomickej stavby organizmov a to pitvaním vybraných organizmov s následným mikroskopovaním: čerstvá ryba - kapor, údenáč, kura, bravčové srdce, bravčová oblička, rastlinné plody – uvedené sme v rámci rozpočtu projektu zaradili do spotrebného materiálu
- exkurziou Poznávanie krasových javov na Slovensku: Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov
- prizývanie lektorov z praxe, či vysokých škôl na odprednášanie vybraných tém kurikula s poukázaním na praktické aplikácie v profesiách, kde sa tieto poznatky využívajú
- vyučovanie odbornej terminológie aj v cudzom jazyku – v angličtine s posilňovaním schopností žiakov porozumieť jednoduchým odborným textom v cudzom jazyku, naučiť ich teda ako zdroj informácií využívať aj cudzojazyčnú literatúru a ukázať im, že odborná angličtina je nimi zvládnuteľná pre možnosť pochopenia podstaty študovaného problému.

K tomu napomôže aj naplánovaná spolupráca s externým expertom, ktorá by sa mala sústrediť práve na posledný avšak nie menej dôležitý aspekt vyššie uvedeného nového prístupu k výučbe biológie – odprednášanie vybraného kurikula aj s terminológiou v cudzom jazyku a zdrojmi aktuálnych informácií o prednášanej téme. Predbežne so spoluprácou súhlasili: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD, PaedDr. Elena Čipková, PhD, PaedDr. Štefan Karolčík, PhD, Ing. Štefan Švarc, PhD, Ing. Lucia Mikušová,PhD, RNDr. Zuzana Varchulová Nováková.

Cieľová skupina

Dotknutou cieľovou skupinou sú najmä žiaci gymnázia 1.,2. a 3. ročníka v predmete biológia a 3. a 4. ročníka semináru z biológie, pedagogickí zamestnanci gymnázia. Počet osôb cieľovej skupiny je 240 žiakov a 5 pedagogických zamestnancov.

gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ