Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

logo

Modernizácia učebne, učebných pomôcok a metód
vyučovania vo fyzike

Zvýšiť názornosť výkladu jednotlivých tém z fyziky, využívať prostriedky počítačom podporovaného prírodovedného laboratória vo vyučovaní fyziky, merať fyzikálne veličiny a efektívne prezentovať dosiahnuté výsledky z procesu merania a závislosti medzi veličinami, podnietiť záujem o ďalšie štúdium v tomto smere aj poukázaním na súčasne realizované výskumy v renomovaných výskumných centrách – CERN, ako aj na prírodovedných a technických univerzitách, na ktorých môžu absolventi našej školy neskôr študovať.

Použitie senzorov snímajúcich hodnoty fyzikálnych veličín umožňuje merať v školských podmienkach rýchlejšie, presnejšie a v mnohých prípadoch aj lacnejšie.

logo

Inovovanie chemického laboratória pre posilnenie experimentálneho skúmania a poznávania

Umožniť žiakom učiť sa, pozorovať a merať chemické veličiny (aj niektoré fyzikálne veličiny, ktoré s chémiou úzko súvisia), efektívne prezentovať samotný proces merania a pozorovania. Umožniť žiakom namerané dáta a závislosti medzi veličinami lepšie chápať, obhajovať výsledky experimentov a tým ich komunikovať (či vo forme demonštračných experimentov, alebo vo forme výsledkov projektovej činnosti žiakov).

Cieľom aktivity je tiež zvýšiť záujem žiakov o predmet Chémia, aktívne sa zapájať do rôznych súťaží, prezentovať vlastné vedomosti a zároveň aj školu, kde sa nadobúdali. A to v rámci špecifického cieľa 1. ktorého obsahom je: naplniť odporúčané štandardy vybavenia laboratórií prírodovedných predmetov a materiálového zabezpečenia výučby žiakov, implementovať nové didaktické prostriedky a učebné materiály do ich výučby, zatraktívniť teoretické vzdelávanie, zhodnotiť akceptáciu moderných metód a foriem výučby a prínosu pre rozvoj osobnosti žiakov, nových kompetencií a možnosti ich sebarealizácie sa v silnejúcom konkurenčnom prostredí vedomostnej spoločnosti.

logo

Obnova učebne biológie pre pilotovanie učebných
textov a odbornej terminológie v anglickom jazyku

Umožniť žiakom aktívne pozorovať mikroskopickú - bunkovú stavbu živých systémov, pozorovať, skúmať a merať biologické procesy v mikrosvete a makrosvete, merať a analyzovať biochemické - metabolické deje, ktoré umožňujú živým systémom samotnú existenciu, možnosť merať a overovať životné prejavy a tieto zistené dáta efektívne prezentovať ako aj samotný proces merania, pozorovania konfrontovať a overené dáta, obhajovať výsledky experimentov a tým ich prezentovať vo forme demonštračných experimentov, samostatných pozorovaniach životných dejov alebo vo forme výsledkov projektovej činnosti žiakov.

Naučiť pretransformovať získané zručnosti, vedomosti a aplikovať ich na životné prostredie a samotného človeka.

logo

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre plnohodnotné využitie moderných pomôcok vo výučbe

Plnohodnotne využiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy pre získanie potrebných kompetencií a ich osobnostný odborný rast za účelom uplatnenia získaných vedomostí o možnostiach nasadenia moderných učebných pomôcok a materiálov do vyučovacieho procesu.

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov získať pomoc pri skvalitnení ich práce .

logo

Inovácia učebných materiálov doplňujúc výstupy
národných projektov

Inovovať databanku učebných materiálov pre výučbu najmä prírodovedných predmetov v nadväznosti na národné projekty a ich produkciu takejto dokumentácie, tak aby sa ich prínosy vzájomne dopĺňali a obohatili.

gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ