Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Inovácia učebných materiálov doplňujúc výstupy národných projektov

logo

Popis aktivity

V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti: - výber a obstaranie vhodných učebných materiálov z externých zdrojov,
- študovanie dostupných materiálov z národných projektov, abstrahovanie častí využiteľných aj pre neriešené oblasti výučby na našej škole,
- tvorba učebných materiálov pedagogickými zamestnancami školy, najmä metodík výučby, prezentačných listov, pracovných materiálov k využitiu moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok vo vyučovaní jednotlivých prírodovedných predmetov,
- zapracovanie skúseností z prvotného nasadenia a úprava učebných materiálov.

Metodológia aktivity

Táto aktivita je jednou z hlavných aktivít projektu práve pre prírodovedné predmety, kde zavedením Štátneho vzdelávacieho programu sa znížil počet povinných hodín a preto bolo potrebné inovovať učebné osnovy, učebnice, či iné výukové nástroje a pomôcky. Predpokladom je zapojiť odborníkov - vyučujúcich prírodovedných predmetov, ktorým sa takto vytvorí dostatočný priestor aj ich motivačným ohodnotením. Nakoľko táto činnosť nie je priamo v náplni práce ani kmeňových pedagogických zamestnancov školy (nejedná sa o vypracúvanie pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie v zmysle §5 ods. 2 písm d) zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v zmysle § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon) predpokladá sa využiť aj ich potenciál.

Keďže výsledkom aktivity budú konkrétne výstupy, pedagogickí zamestnanci školy budú odmeňovaní formou dohôd o vykonaní práce s pevnou hodinovou sadzbou reflektujúcou trhovú cenu. Vedúci realizačného tímu z pedagogických zamestnancov školy vytvorí realizačný tím pre tvorbu, či výber potrebných učebných materiálov pre jednotlivé predmety ŠkVP, v ktorých sa v rámci aktivít 1.1 až 1.3 naplánovalo využitie moderných učebných materiálov, zariadení, či didaktických pomôcok smerom ku posilneniu stanovených kompetencií a odborných znalostí žiakov. Predpokladáme doplnenie materiálov pre predmety fyzika, chémia a biológia. Preferovaná forma výstupov sú pracovné listy, prezentácie za pomoci dataprojektora, didaktické testy a učebné materiály.

Tvorba uvedených materiálov bude prebiehať počas školského roka s výstupmi vždy pred konkrétnou inovatívnou vyučovacou hodinou. Časová náročnosť na vytvorenie nového učebného materiálu uplatniteľného vo výučbe sa predpokladá v rozsahu 6 až 10 hodín na jednu vyučovaciu hodinu. Celkový počet hodín potrebných na realizáciu aktivity je prepočítaný vzhľadom na počet predmetov a počet vyučovacích hodín dotknutých ŠkVP, do ktorých budú zavedené moderné učebné pomôcky a inovatívne metódy výučby. Zváži sa obstaranie vhodných učebných materiálov, či postupov z externých zdrojov. Vhodnosť týchto materiálov a využiteľnosť tu navrhovaných postupov sa následne overí na jednotlivých vyučovacích hodinách ŠkVP v rámci aktivity 1.1 - 1.3.

Skúsenosti z vyučovania podľa nových materiálov využijú dotknutí metodici pri konečných úpravách týchto materiálov, čo bude vyžadovať niekoľko dodatočných hodín. Nakoľko výstupmi tejto aktivity budú konkrétne materiály v publikovateľnej podobe, pedagogickí zamestnanci školy budú odmeňovaní formou dohôd o vykonaní práce s pevnou hodinovou sadzbou reflektujúcou trhovú cenu. Konečná verzia materiálov bude vo forme pracovných listov pre žiakov a metodických listov pre učiteľov a bude recenzovaná pracovníkmi vysokých škôl pripravujúcich učiteľov.

Cieľová skupina

Dotknutou cieľovou skupinou sú najmä -pedagogickí zamestnanci gymnázia. Počet osôb cieľovej skupiny je 8 pedagogických zamestnancov

gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ