Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre plnohodnotné
využitie moderných pomôcok vo výučbe

logo

Popis aktivity

V rámci aktivity sa bude realizovať najmä ďalšie odborné vzdelávanie vyčlenených pedagogických zamestnancov školy kurzami:
- meranie fyzikálnych veličín v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu - ďalšie vzdelávania pedag. zamestnancov (vedúci realiz. tímov F, B a CH) zamerané na nové možnosti využívania meradla fyzikálnych veličín v dotknutých predmetoch v rozsahu 60 vyuč. hodín realizované v priestoroch UK,
- aplikácie interaktívneho vyučovania prírodovedných predmetov - ďalšie vzdelávania (min. 11 pedag. zam.) s akreditáciou na využitie interaktívnej tabule s dataprojektorom, počítačov a hlasovacích zariadení vo vyučovacom procese s priamymi ukážkami vzorových vyuč. hodín v rozsahu 70 vyuč. hodín,
- tvorba didaktických testov z biológie - ďalšie vzdelávanie (min. 6 pedag. zamestnancov) zamerané na tvorbu didaktických testov v rozsahu 30 hodín realizované prostredníctvom MPC Bratislava, akreditované

Metodológia aktivity

V rámci aktivity sa pod dohľadom odborného garanta aktivity budú realizovať najmä školenia pedagogických zamestnancov uvedené v popise aktivity. Ich výber bol vedený za účelom získania potrebných kompetencií na vyučovanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu.

Školenia súvisia úzko so zmenami Štátneho a školského vzdelávacieho programu, s novými učebnicami vydanými pre prírodovedné predmety.

Získané poznatky zo školení pedagogických zamestnancov ako aj vhodnosť obstaraných a vytvorených učebných materiálov a využiteľnosť tu navrhovaných postupov sa priebežne sa uplatní a overí na jednotlivých vyučovacích hodinách ŠkVP v rámci aktivít 1.1 až 1.3.

Cieľová skupina

Dotknutou cieľovou skupinou sú najmä -pedagogickí zamestnanci gymnázia. Počet osôb cieľovej skupiny je 11 pedagogických zamestnancov

gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ