Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Aktivity projektu

Učitelia prírodovedných predmetov sa podieľajú na riešení týchto aktivit:

  • Aktivita 1.1: Modernizácia učebne, učebných pomôcok a metód vyučovania vo fyzike
  • Aktivita 1.2: Inovovanie chemického laboratória pre posilnenie experimentálneho skúmania a poznávania
  • Aktivita 1.3: Obnova učebne biológie pre pilotovanie učebných textov a odbornej terminológie v anglickom jazyku
  • Aktivita 2.1: Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre plnohodnotné využitie moderných pomôcok vo výučbe
  • Aktivita 2.2: Inovácia učebných materiálov doplňujúc výstupy národných projektov
gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ