Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Inovovanie chemického laboratória pre posilnenie experimentálneho
skúmania a poznávania

logo

Realizačný tím

Expert - vedúci realizačného tímu RNDr. Anna Jakobyová
Pedagógovia RNDr. Mária Križanová, Mgr. Jana Novotná
Lektor/expert
Metodici pre tvorbu učebných materiálov RNDr. Anna Jakobyová, RNDr. Mária Križanová

Popis aktivity

V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti:
- obstaranie didaktických prostriedkov pre modernizáciu chemického laboratória, vrátane stanovenia optimálnych minimálnych kritérií na zariadenia, či spresnenia požiadaviek na didaktické pomôcky pre účely verejného obstarávania,
- spolupôsobenie pri obstaraní školiaceho materiálu a potrieb, materiálového vybavenia, vhodných učebných materiálov z externých zdrojov,
- výber a obstaranie vhodných učebných materiálov z externých zdrojov,
- zadanie tvorby učebných materiálov, ktoré nie sú dostupné alebo sa nedajú efektívne zakúpiť, najmä metodiky výučby, prezentačné listy, pracovné materiály k využitiu moderných didaktických prostriedkov,
- rozpracovanie metodických postupov optimálneho využitia obstaraných didaktických prostriedkov do výučby, zapracovanie do učebných plánov a osnov jednotlivých vzdelávacích tém,
- implementácia do vyučovacieho procesu, vyhodnocovanie vhodnosti za účelom reflexie, spätnej väzby,
- inovácia školského vzdelávacieho programu školy a ostatnej pedagogickej dokumentácie v predmetných častiach,
- vyhodnocovanie prínosov modernizovanej výučby a dopadov na výsledky a zmeny postojov cieľovej skupiny žiakov,
- medzi realizované aktivity možno zahrnúť školenia učiteľov (zamerané na získanie zručností týkajúcich sa obsluhy meracích prístrojov), výstupy na CD, kreatívne aktivity učiteľov súvisiace s navrhovaním nových možností experimentovania, rozšírenie zručností a vedomostí učiteľov v rámci práce s IKT vo vyučovaní prírodovedných predmetov.

Metodológia aktivity

V súčasnosti máme pre potrebu celej školy len jedno pôvodné laboratórium, ktoré využívame na výučbu chémie. Nedostatok finančných zdrojov nám neumožňuje jeho obnovu. Jeho nedostatočné vybavenie obmedzuje množstvo vyučovacích hodín, ktoré môžeme venovať na praktické pokusy, či samostatnú prácu žiakov pri riešení modelových úloh.

V rámci tejto aktivity plánujeme vymeniť laboratórne stoly obsahujúce aj rozvody médií: vody, plynu a elektriny. Kapacitu plánujeme na 16 žiakov pracujúcich po dvojiciach, čo sa nám doteraz aj osvedčilo. Vzhľadom na veľkosť a šírku miestnosti by sme nové 4 žiacke laboratórne pracoviská umiestnili v zadnom trakte miestnosti a bočné levice presunuli dopredu ku tabuli. Tak budeme môcť počas vyučovacej hodiny kombinovať prácu žiakov pri úvodnej príprave, či výklade učiteľa v laviciach s experimentmi, či výkonom demonštrácií za laboratórnymi stolmi. Súčasné rozvody vedené v podlahe nám takého plnohodnotné riešenie umožnia.

Súčasťou laboratória by mal byť nový laboratórny stôl učiteľa, napevno inštalovaný stolný počítač a dataprojektor pre možnosť prezentácie úlohy, či dosiahnutých výsledkov.

Naše vybavenie učebnými pomôckami už nie je primerané novému prístupu k vyučovaniu, ktoré plánujeme. Preto v rámci projektu ako prioritné chápeme práve materiálno-technické vybavenie laboratória pre možnosť samostatných experimentov žiakmi. Plánujeme obstarať aj nové laboratórne sklo, chemikálie, pomôcky a prístroje, ktoré v súčasnom vybavení laboratórií chýbajú a to aj s ohľadom na vyhodnocovanie a spracovanie výsledkov na PC.

Ďalej zakúpime digitálne váhy, titrátor s krokovým motorčekom, oxidačne redukčný kit, Interaktívny model atómu, model Uhlíka ďalších atómov a iné.

K tomu plánujeme využiť aj obstarané univerzálne meracie prístroje na meranie fyzikálnych (a s nimi súvisiacich chemických) veličín v rámci aktivity 1.1. Meradlá, napr. MoLAb, či VinciLab, alebo ekvivalentné, zásadne posúvajú možnosti výučby aj chémie. Zvlášť, keď sa jedná o ručné meradlá a ich obstarávacia cena je už dnes taká, že je možné ich distribuovať v rámci vyučovacej hodiny priamo do rúk žiakov v takom množstve, aby dvojice či trojice žiakov mohli súbežne s výkladom učiteľa sami vykonávať merania.

Okrem demonštračnej úlohy pre učiteľa, sa tak takéto meradlá stávajú nástrojom na aktívne poznávanie samotnými žiakmi, ktorí tak môžu hlbšie pochopiť preberanú látku.

VPre merania v chémii využijeme okrem základných senzorov aj osobitné senzory: pH zosilňovač, Kolorimeter (spektrofotometer), Senzor rozpusteného kyslíka (v kvapaline), Senzor rádioaktívneho žiarenia, Senzor teploty, Senzor vodivosti kvapaliny, Senzor Ca, Senzor CO2 vo vzduchu či Senzor kyslíka vo vzduchu.

Metodológia aktivity je obdobná metodológii popísanej v aktivite 1.1 pre predmet Fyzika, len tu sa realizuje v predmete Chémia. Výber inovovaných vzdelávacích tém odpovedá plánovaným učebným pomôckam. V rámci jedného školského polroka plánujeme obstaranie zariadení/vybavenia, spracovanie príprav, tematických plánov a metodík optimálnej výučby. Tak aby v školskom roku 9/2014 až 6/2015 sa mohlo s týmito inovovanými nástrojmi plnohodnotne vyučovať. Pilotným overením v rámci dotknutých ročníkov 1., 2., 3., 4. vytvoríme predpoklad pre následnú udržateľnosť výsledkov projektu aj v ďalšom období po jeho ukončení.

Cieľová skupina

Dotknutou cieľovou skupinou sú najmä žiaci gymnázia 1.,2. a 3. ročníka v predmete chémia a 4. ročníka semináru z chémie, pedagogickí zamestnanci gymnázia. Počet osôb cieľovej skupiny je 230 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci.

gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ